Vil bruk av data i ungdomsskolen øke snart?

Senter for IKT i utdanningen gjengir funn fra rapporten “Monitor 2011 Skolens Digitale Tilstand” om at: “…27 % av ungdomsskoleelevene bruker datamaskinen på skolen i fire timer eller mer per uke”. Det vil si at de fleste elevene i ungdomsskolen bruker datamaskinen relativt lite på skolen hver uke. De tilsvarende tallene for barneskolen er 15%, mens elevene i videregående skole gjennomgående bruker pc mye oftere, siden de gjerne har med seg egen pc inn i timene. Det er rimelig å anta at det er ønskelig å øke bruken av data for alle elevene i ungdomsskolen i Norge fremover, men er det grunn til å være optimistisk om vi vil få det til snart?

Ungdomsskolene i Norge er statlige bedrifter underlagt kommunalt styre. Staten kan øremerke midler til skolene i statsbudsjettet, men ofte fastsetter kommunene budsjettet til en skole ut fra antall elever som går på den. Liten skole er lik lite penger, stor skole gir større budsjett. I mange kommuner er det opp til den enkelte skole å definere hva den vil bruke penger på. Slik sett er det ikke så rart at det i dagens Norge er ganske forskjellig hvor mange brukbare pc-er hver skole har. I statsbudsjettet for 2014 øker regjeringen kommunenes inntekter med 7,7 milliarder kroner. 5,2 av disse er økte frie inntekter. Her er det håp om at flere ungdomsskoler vil kunne kjøpe mer datautstyr neste år!

Bruk av data er imidlertid ikke alltid prisgitt antall datamaskiner en skole har tilgjengelig. Ulike fag har ulik nytte av å bruke datamaskiner. Ulike lærere har også ulik praksis og motivasjon når det gjelder bruk av datamaskiner. En viktig endring fant sted med Kunnskapsløftet LK-06. Da ble digital kompetanse likestilt som basis ferdighet med lesing, skriving og å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Det betyr at alle fag og alle lærere må forholde seg til datamaskiner. Mange lærere bruker datamaskiner selv i klasserommet, men det er forskjellig fra at elevene får bruke pc-er selv. Dermed kan to elever på samme skole ende opp med å bruke datamaskiner med ulik hyppighet, på grunn av ulike metoder og preferanser hos lærerne deres. Digital kompetanse krever at lærerne gir elevene mulighet til å tilegne seg dette. En forutsetning for å kunne lære bort digitale ferdigheter er at man har disse selv. Den gode lærer oppdaterer seg selv faglig underveis, men nivået på kunnskapen varier naturlig nok en del. Senter for IKT i utdanningen ble opprettet i 2010, og har 60 ansatte som bistår lærere i skolehverdagen med data. Det er grunn til å tro at et slikt senter bidrar positivt til lærernes datakompetanse.

Det er med elevene som med lærerne; de har ulik tilgang, tilnærming til- og motivasjon med bruk av datamaskiner. Noen har egen maskin, mens andre er avhengig av å få låne en. Flere skoler, som for eksempel Ris ungdomsskole, lar elevene ta med egen pc til undervisningen, på egen regning og risiko. Ulempen her er at ikke alle har en pc å ta med, og at oppgjøret ved et eventuelt uhell eller tyveri kan bli innviklet grunnet manglende lovverk på området. Dette siste er en medvirkende grunn til at flere skoler avventer med å tillate elever å bruke egen pc på skolen.

Det synes å være grunn til å være optimistisk med tanke på økt bruk av datamaskiner i ungdomsskolen i Norge i dag. Kommunene får økt sine frie inntekter med 5,2 milliarder for 2014. Her er det lov å håpe på at noe går til data i landets ungdomsskoler. Digitale ferdigheter likestilles i dag med det å kunne lese og regne, og det er et krav i læreplanene for alle fag at data skal brukes. Mange lærere bruker datamaskiner selv i undervisningen, og i 2010 ble Senter for IKT i utdanningen opprettet, med 60 ansatte til å bistå lærerne med datakompetanse. Noen skoler tillater elevene å ta med egne datamaskiner i undervisningen, mens andre venter på at lover og regler skal bli avklart rundt dette. Selv om utfordringene er store peker pilene bare en vei: mot økt bruk av data i ungdomsskolen.

Kilder:
https://iktsenteret.no/aktuelt/skolens-digitale-tilstand-2011#.UmxZkiifuMk

http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/

http://no.wikipedia.org/wiki/Digital_kompetanse

http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/grunnleggende-digitale-ferdigheter-for-laerere.html

http://www.ta.no/nyheter/grenland/article6822089.ece

http://www.risavis.net/EgenPCitimene-erdetgreit.htm

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10059849

http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/Veiledning-i-lokalt-arbeid-med-lareplaner/Artikler/Bakgrunn-for-Kunnskapsloftet/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s